Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

patrycjaw
(32) tumblr
patrycjaw
zakochałam się <3
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee

December 21 2014

patrycjaw
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromciarka ciarka viaaleksandraky aleksandraky
patrycjaw
4014 bd81 390
Reposted frompesy pesy viajanealicejones janealicejones
patrycjaw
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted frommhsa mhsa viajanealicejones janealicejones

December 07 2014

patrycjaw
patrycjaw

December 02 2014

patrycjaw
Reposted fromnowisgoog nowisgoog viazasia zasia
patrycjaw
Reposted frommarysia marysia viazasia zasia
patrycjaw
2273 2c24 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viazasia zasia
patrycjaw
5750 c2c4 390
Reposted fromvelchomiq velchomiq viazasia zasia
patrycjaw
2764 41a4 390
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viazasia zasia
patrycjaw
Reposted fromasiakk asiakk viazasia zasia
patrycjaw
Reposted fromfuckyou fuckyou viajanealicejones janealicejones
patrycjaw
Reposted fromKACHA KACHA viajanealicejones janealicejones
patrycjaw
patrycjaw
4916 78df 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajudyta judyta
patrycjaw
patrycjaw
8026 f1c4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl